Sam's Sonny Mountain AC
Blue/white
Poison Ivy's Desperado
Chasqui Sir Winston Churchill
Chasqui Metal Mike
White Rock Chaskras Kiki Dee
Chasqui Melting-Diamond
Ch.White Rock Popey
Chasqui Patty Petticoat
Mohajo's Honky Tonka Woman
White Rock Chaskras Panther
Ch.Chasqui White Rock Indiana
Ch.Chasqui White Rock Imagine That
Mohajo's First Lady Dineira
White Rock Chaskras Buffalo
Chasqui Blueberry Tea